Ceník oprav mobilních telefonů

 

Možnost express opravy (do 1 hod.)            

   0 -   200   Kč

 

 

Diagnostika                                               

  50 -   300   Kč

 

 

Přehrání softwaru                                       

150 -   500   Kč

 

 

Odblokace přístroje (dle modelu)                 

100 - 2500   Kč

 

 

Výměna dotykových ploch starší typy          

150 -   300   Kč

 

 

Výměna LCD displejů starší typy                 

150 -   300   Kč

 

 

Výměna dotykových ploch nové typy           

200 - 1000   Kč

 

 

Výměna LCD displejů nové typy                  

200 - 1000   Kč

 

 

Oprava nabíjení -starší typy-                        

100 -   200   Kč

 

 

Oprava nabíjení -nové typy-                          

200 -   500   Kč

 

 

Oprava čtení SIM                                        

100 -   500   Kč

 

 

Výměna mikrospínačů                           

150 -   400   Kč

 

 

MT po vytopení, čištění                                

150 Kč

 

 

Vyčištění přístroje, oxidace, prach                

100 -   300     Kč

 

 

Záloha dat                                                  

Dá-li Bůh :)

 

Uvedené ceny jsou za práci.

www.opravitmobil.cz

                                                        

                                                           Obchodní podmínkyTyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.opravitmobil.cz,

provozovaném Stanislavem Klapuchem se sídlem v Ostravě, IČ: 75905337.

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a

kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami

upravené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně

spotřebitele.

Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy zákoníkem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník dle

platného znění.

Vymezení pojmů:

Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo

jiné podnikatelské činnosti.

Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než

pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitelem, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem

svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Kupující, který nakupuje „na IČO“ – uvede tedy při uzavírání kupní smlouvy jméno své firmy a její

IČO je považován za podnikatele a nevztahuje se na něj právo ochrany spotřebitele (např.

nemusí být reklamce řešena do 30 dnů, nemá právo na vrácení zboží při uzavření kupní smlouvy

„na dálku” do 14 dnů bez udání důvodu, právo na výměnu v 6 měsíční lhůtě apod.).

Prodejce vždy řeší každou reklamaci individuálně.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není

přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích,

vedoucích uzavření smlouvy, jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces

srozumitelně popsán.

Předem se omlouváme za případná nedorozumění např. v podobě mylných informací na našich

webových stánkách (neodpovídající příslušenství charakteristice na internetových stránkách -

množství, druh atd.), nebo dodáním jiného druhu zboží, než si spotřebitel objednal. V takovém

případě prosíme zákazníka, aby tuto skutečnost neprodleně nahlásil a mohlo tak dojít k nápravě

v co nejkratším možném termínu.

Děkujeme za pochopení.

Ceny zboží, jeho dodání, převzetí a způsob platby:

Na internetových stránkách našeho obchodu jsou uváděny celkové konečné ceny pro

spotřebitele (včetně DPH, PHE, popř. dalších daní a poplatků).

K uváděné ceně se přičítají pouze náklady na dopravu zboží uvedené v tomto bodě. Spotřebitel

má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává

nabídka nebo cena v platnosti.

Zboží dodáváme prostřednictvím přepravní služby Česká pošta, případně jinými službami.

Vaše objednávka se stává závaznou po jejím oboustranném potvrzení e-mailem, písemně

poštou nebo telefonicky!

Prodávající nabízí pouze výrobky v originálních provedeních od výrobce. Kupující není oprávněn

dodatky nebo odchylkami požadovat po prodávajícím dodání výrobku v jiné, než výrobcem

dodávané specifikaci.

Potvrzení objednávky je automaticky generováno, proto v případě, že se cena uvedená na

objednávce liší od ceny aktuální, budete telefonicky kontaktováni naším pracovníkem. Kupující

bere na vědomí a souhlasí s tím, že prodávající je před dodáním zboží oprávněn změnit výši

kupní ceny jednostranným úkonem. Novou výši kupní ceny se prodávající zavazuje oznámit, a to i

telefonicky, kupujícímu před vlastním dodáním zboží. Kupující má právo toto zvýšení kupní ceny

odmítnout a odstoupit od kupní smlouvy, a to i telefonicky.

Pokud kupující se zvýšením kupní ceny souhlasí, je povinen zaplatit prodávajícímu tuto novou

kupní cenu. Jestliže kupující odmítne zvýšení kupní ceny, je prodávající oprávněn odstoupit od

kupní smlouvy, a to i telefonicky.

Zboží, které je skladem, expedujeme takto:

Do 3 pracovních dnů od uzavření objednávky. Zboží, které není skladem, dodáváme zpravidla do

7 pracovních dnů. Pokud by ve výjimečných případech nebylo možné tento termín dodržet,

budeme Vás kontaktovat za účelem dohody o dalším postupu. K ceně zboží je v závislosti na

způsobu doručení účtována  částka za dopravu.

Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat, není-li viditelně poškozeno. Pokud je zásilka

poškozena, nepřevezme ji a neprodleně kontaktuje prodejce.  

Odstoupení od kupní smlouvy spotřebitele ve 14 denní lhůtě bez udání důvodu:

Řídí se dle § 1829 odst. (1) č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Kdy spotřebitel toto právo nemá, je uvedeno v § 1837 výše uvedeného zákona.

Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez udání důvodů (dále jen

lhůta). Lhůta počíná běžet ode dne převzetí zboží. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy,

zašle podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní

smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Podnikatel je poté povinen vrátit spotřebiteli bez

zbytečného odkladu,

nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně

nákladů na dodání, které od něj na základě smlouvy přijal a to stejným způsobem.

Jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil. Podnikatel však není povinen

vracet všechny peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo

prokáže,

že zboží podnikateli již odeslal. Nedodrží-li spotřebitel 14 denní

lhůtu s navrácením zboží - lhůta hmotněprávní, bude spotřebiteli účtována sankce ve výši 10% z

kupní ceny zboží.

Náklady na navrácení zboží jsou na straně kupujícího.

Spotřebitel odpovídá podnikateli za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s

tímto zbožím jinak, než je nutné s ohledem na povahu a vlastnosti zboží.

Spotřebitel má k dispozici formulář, sloužící i pro odstoupení od kupní smlouvy, který

nalezne v sekci Reklamační řád a záruka - dole.

Doporučujeme, vracené zboží dobře zabalit, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy!

Prosíme, uvádět zboží pokud možno do původního stavu,

předejde se tím k možnému snížení vrácení plné výše kupní ceny o náklady vynaložené na

uvedení zboží do původního stavu, dále viz níže.

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží bylo zakoupeno v rámci obchodní či podnikatelské

činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu),

právo na odstoupení nepřísluší, neboť Obchodní zákoník tuto možnost neuvádí.

Zboží si můžete vyzkoušet:

Nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na

náklady, které bude mít internetový obchod www.opravitmobil.cz, provozovaném Stanislavem

Klapuchem se sídlem v Ostravě, IČ: 75905337 s uvedením zboží do původního stavu a které

mohou být požadovány k úhradě.

Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvedete do původního stavu sami - na vlastní

náklady (očištění, zkompletování, správné zabalení, výměna opotřebených dílů apod.)

S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

Použitím však nezaniká nárok na odstoupení od kupní smlouvy, ale spotřebitel bude muset

uhradit ochranné folie, nahradit opotřebené kryty novými včetně přehrání SW-FW.

Dodržení 14 denní lhůty:

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy nám je doručeno odstoupení od kupní smlouvy! Doručením

se rozumí i informace, že chcete od smlouvy odstoupit, případně samotné doručení odstoupení

se zbožím!

Po obdržení Vašeho požadavku začíná běžet lhůta 14 dnů, aby k nám bylo zboží doručeno -

hmotně právní lhůta.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet

následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem

(např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro vrácení zboží se počítá od soboty včetně).

Stručný přehled na závěr:

- Od kupní smlouvy je možné odstoupit do 14 kalendářních dnů.

- Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.

- Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující

pracovní den.

- Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14

dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel - lhůta hmotněprávní.

- Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.

- Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů

spojených s novým zabalením zboží.

- Je možné vrátiti zboží použité, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s

uvedením zboží do původního stavu.

Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží. Zákazník obdrží zpět své peníze

nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

Ochrana osobních údajů:

Osobní údaje zákazníků jsou shromažďovány a zpracovávány v souladu s platnými zákony

České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném

znění.

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou

sdílena s aplikacemi třetích osob.

Objednávkou kupující souhlasí (až do odvolání tohoto souhlasu) s tím, že jeho osobní údaje, tedy

jméno, příjmení, telefonní číslo,

email a adresa a také fakturační údaje, poskytnuté prodejci budou použity pro účely vyřízení

objednávky a nebudou poskytnuty třetím stranám (vyjma externích dopravců,

kterým budou poskytnuty za účelem doručení objednaného zboží zákazníkovi). Kupující má právo

přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k

těmto

údajům. Zároveň má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 1.1.2016 Provozovatelem stránek

www.opravitmobil.cz je Stanislav Klapuch IČ: 75905337.